ગુજરાત સમરસ છાત્રાલયમાં પ્રવેશ 2022 (શૈક્ષણિક વર્ષ 2022-23 માટે)

ગુજરાત સમરસ છાત્રાલયમાં પ્રવેશ 2022 : ગુજરાત સમરસ છાત્રાલય એડમિશન 2022 ના કોલેજ કક્ષાના સ્નાતક, અનુસ્નાતક તથા અન્ય ઉચ્ચ અભ્યાસક્રમોમાં અભ્યાસ કરતાં અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિ, સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાતવર્ગ તથા આર્થિક રીતે પછાત વર્ગના વિધાર્થી અને વિધાર્થીનીઓને વર્ષ 2022-23 ના શૈક્ષણિક વર્ષ માટે અમદાવાદ, ભુજ, વડોદરા, સુરત, રાજકોટ, ભાવનગર, જામનગર, આણંદ, હિંમતનગર અને પાટણ સમરસ કુમાર અને કન્યા છાત્રાલયોમાં ફક્ત ગ્રુપ-1 ઇજનેર કક્ષાના અભ્યાસક્રમો માં પ્રવેશ મેળવવા ઇચ્છતા તમામ વિધાર્થીઓ પાસેથી ઓનલાઇન અરજીઓ મંગાવવામાં આવી છે.

જો કોઈ વિધાર્થીઓ રસ ધરાવતા હોય તો તેઓ સમરસ છાત્રાલયમાં પ્રવેશ માટે અરજી કરી શકે છે.

વધુ માહિતી માટે નીચે આપેલ સંપૂર્ણ લેખ વાંચો.

ગુજરાત સમરસ છાત્રાલયમાં પ્રવેશ 2022 :

સંસ્થાનું નામ –ગુજરાત સમરસ છાત્રાલય સોસાયટી
સ્થાપના કરી –સપ્ટેમ્બર 2016
છાત્રાલયનું નામ –સમરસ હોસ્ટેલ
કુલ છાત્રાલય –20 છાત્રાલયો
કોર્ષની વિગતો –ગ્રુપ-1 ઇજનેર કક્ષાના અભ્યાસક્રમો
જિલ્લો –અમદાવાદ, આણંદ, ભાવનગર અને અન્ય જિલ્લાઓ
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ –20/09/2022
એપ્લિકેશન મોડ –ઓનલાઇન મોડ દ્વારા
સતાવાર વેબસાઇટ –https://samras.gujarat.gov.in/

ગુજરાત સમરસ છાત્રાલયમાં પ્રવેશ 2022 (શૈક્ષણિક વર્ષ 2022-23) યાદી :

 • રાજકોટ સમરસ છાત્રાલય પ્રવેશ 2022-23
 • અમદાવાદ સમરસ છાત્રાલય પ્રવેશ 2022-23
 • બરોડા સમરસ છાત્રાલય પ્રવેશ 2022-23
 • સુરત સમરસ છાત્રાલય પ્રવેશ 2022-23
 • આણંદ સમરસ છાત્રાલય પ્રવેશ 2022-23
 • પાટણ સમરસ છાત્રાલય પ્રવેશ 2022-23
 • ભાવનગર સમરસ છાત્રાલય પ્રવેશ 2022-23
 • જામનગર સમરસ છાત્રાલય પ્રવેશ 2022-23
 • ભુજ સમરસ છાત્રાલય પ્રવેશ 2022-23
 • હિંમતનગર સમરસ છાત્રાલય પ્રવેશ 2022-23

ગુજરાત સમરસ છાત્રાલયમાં પ્રવેશ માટેના નિયમો :

ગુજરાત સમરસ છાત્રાલયમાં પ્રવેશ 2022 : ગુજરાત સમરસ છાત્રાલયમાં એડમિશન માટેના નિયમો નીચે મુજબ છે.

 • સ્નાતક કક્ષાના અભ્યાસક્રમોમાં કોઈપણ વર્ષ કે સેમેસ્ટરમાં નવો પ્રવેશ મેળવવા માટે ધોરણ 12 ની ટકાવારીના આધારે મેરિટના ધોરણે પ્રવેશ આપવામાં આવશે. (નોંધ : વિધાર્થીએ 50% કે તેથી વધુ ગુણ મેળવેલ હોવા જોઈએ.)
 • વિધાર્થી દ્વારા કરવામાં આવેલ ઓનલાઇન અરજીના આધારે પ્રવેશ અંગેનો હક્ક દાવો કરી શકશે નહીં. ઓનલાઇન અરજીના આધારે પ્રવેશ માટેની પ્રોવિઝનલ મેરીટ યાદી પ્રસિદ્ધ થયેલી તેમાં સ્થાન મેળવનાર વિધાર્થીઓએ વેબસાઇટ પર દર્શાવેલ સમયગાળામાં સંબંધિત સમરસ છાત્રાલય ખાતે અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી કરાવવાની રહેશે. ત્યારબાદ સંબંધિત સમરસ છાત્રાલય દ્વારા પ્રવેશ નિયત કરવામાં આવશે.
 • જો કોઈ વિધાર્થીની ઓનલાઇન ફોર્મમાં ભરેલ ટકાવારી અને અસલ માર્કશીટની ટકાવારીમાં તથા લાયકાત અંગેના પ્રમાણપત્રોની વિગતોમાં તફાવત હશે તો તેવા આરાજદારોનો પ્રવેશ રદ કરવામાં આવશે.
 • સમરસ છાત્રાલય જે જિલ્લામાં આવેલ છે તે જ જિલ્લાની કોલેજ ખાતે અભ્યાસ કરનાર છાત્રો જ પ્રવેશપાત્ર ગણાશે.
 • સમરસ છાત્રાલયના પ્રવેશ અંગેની કોઈપણ માહિતી માટે વેબસાઇટ પર દર્શાવેલ સંબંધિત જિલ્લામાં આવેલ સમરસ છાત્રાલયનો સંપર્ક કરવાનો રહેશે.
 • ગ્રામ્ય વિસ્તારના છાત્રો ઇ-ગ્રામ મારફતે પણ પ્રવેશ માટેની ઓનલાઇન અરજી કરી શકે છે.
ગુજરાત સમરસ છાત્રાલયમાં પ્રવેશ 2022 માટેના જરૂરી દસ્તાવેજો :
 1. વિધાર્થીનું જાતિ પ્રમાણપત્ર
 2. આવકનું પ્રમાણપત્ર
 3. વિધાર્થીની છેલ્લી માર્કશીટ
 4. સ્થાનિક વાલી માટે પાસપોર્ટ ફોટા
 5. સ્થાનિક વાલી માટે પાસપોર્ટ સાઇઝ ફોટો
ગુજરાત સમરસ છાત્રાલયમાં પ્રવેશ 2022 સમયપત્રક :
ઘટનાઓ મહત્વપૂર્ણ તારીખો
છેલ્લી તારીખ 20/09/2022

ગુજરાત સમરસ છાત્રાલય પ્રવેશ માટે અરજી કેવી રીતે કરવી ?
 • ઉપયોગી લિન્ક નીચે આપેલ સતાવાર જાહેરાતમાં વિગતો વાંચો.
મહત્વપૂર્ણ લિંક્સ :-
સતાવાર જાહેરાત –અહી ક્લિક કરો
ઓનલાઇન અરજી કરો –અહી ક્લિક કરો
સતાવાર વેબસાઇટ –અહી ક્લિક કરો
વોટ્સએપ ગ્રૂપમાં જોડાઓ –અહીથી જોડાઓ

FAQs – વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
[1] – ગુજરાત સમરસ હોસ્ટેલ પ્રવેશ 2022 માટેની છેલ્લી તારીખ શું છે ?
 • છેલ્લી તારીખ – 20 સપ્ટેમ્બર 2022 છે.
[2] – ગુજરાત સમરસ હોસ્ટેલ પ્રવેશ 2022 ની સતાવાર વેબસાઇટ શું છે ?

અમારી સાથે જોડાઓ
વોટ્સએપ ગ્રુપ –અહીથી જોડાઓ
ફેસબુક પેજ –અહીથી જોડાઓ
ટેલિગ્રામ ચેનલ –અહીથી જોડાઓ
Government Mahiti
હોમપેજ –
અહી ક્લિક કરો

નવીનતમ અપડેટ્સ માટે, સરકારી ભરતી, સરકારી યોજના અને વિવિધ પરિણામો ના અપડેટ્સ માટે governmentmahiti.com ની મુલાકાત લો.

Leave a Comment