વડોદરા મહાનગરપાલિકા ભરતી 2022 | 8 પાસ ઉમેદવારો ઓનલાઇન અરજી કરો

વડોદરા મહાનગરપાલિકા ભરતી 2022

વડોદરા મહાનગરપાલિકા ભરતી 2022 : હાલમાં વડોદરા મહાનગરપાલિકા એ 8 પાસ ધરાવતા ઉમેદવારો માટે બેન્ડ મેજર પોસ્ટ માટેની ભરતી બહાર પાડી છે.

વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં જે પણ ઉમેદવારો નોકરી કરવા માંગતા હોય તો તેવા ઉમેદવારો આ ભરતીમાં ઓનલાઇન દ્વારા અરજી કરી શકે છે.

આ ભરતી વિશે સંપૂર્ણ માહિતી નીચે મુજબ છે.

વડોદરા મહાનગરપાલિકા ભરતી 2022 :

સંસ્થાનું નામ –વડોદરા મહાનગરપાલિકા
(VMC)
પોસ્ટનું નામ –બેન્ડ મેજર
જોબનું સ્થાન –વડોદરા
ઓનલાઇન અરજી શરૂ
થવાની તારીખ –
28 જૂન 2022
ઓનલાઇન અરજી માટેની
છેલ્લી તારીખ –
07 જુલાઈ 2022
સતાવાર વેબસાઇટ –https://vmc.gov.in/

વડોદરા મહાનગરપાલિકા ભરતી 2022 પાત્રતાના માપદંડો :

વડોદરા મહાનગરપાલિકા ભરતી 2022 માં રસ ધરાવતા ઉમેદવારો અરજી કરવા માંગતા હોય તો તેઓ જરૂરી પાત્રતા માપદંડો પૂર્ણ કરતાં હોવા જોઈએ ત્યારબાદ જ તેઓ અરજી કરી શકે છે.

પોસ્ટનું નામ :-

  • બેન્ડ મેજર

કુલ ખાલી જગ્યાઓ :-

  • 01

શૈક્ષણિક લાયકાત :-

  • ઉમેદવાર ઓછામાં ઓછું 8 પાસ અને બેન્ડ ને લગતા તમામ વાજિંત્રો અંગેની જાણકારી તથા રેકોર્ડ ઉપરથી નૉટેશન કરી કમ્પોસ કરવાની કામગીરીની જાણકારી ધરાવતો હોવો જોઈએ.

શારીરિક લાયકાત :-

  1. ઊંચાઈ – 170 સે.મી
  2. છાતી – 84 થી 89 સે.મી

પગાર ધોરણ :-

  • રૂ. 19950

વડોદરા મહાનગરપાલિકા ભરતી 2022 માટે અરજી કેવી રીતે કરવી ?

  • રસ ધરાવતા ઉમેદવારો સતાવાર વેબસાઇટ https://vmc.gov.in/ દ્વારા ઓનલાઇન અરજી કરી શકે છે.

મહત્વપૂર્ણ તારીખો :-

ઓનલાઇન અરજી શરૂ
થવાની તારીખ –
28-06-2022
ઓનલાઇન અરજી માટેની
છેલ્લી તારીખ –
07-07-2022

વડોદરા મહાનગરપાલિકા ભરતી 2022 મહત્વપૂર્ણ કડીઓ :

VMC (વડોદરા મહાનગરપાલિકા)
ભરતી 2022 જાહેરાત –
અહી ક્લિક કરો
ઓનલાઇન અરજી કરો –અહી ક્લિક કરો
Government Mahiti
હોમ પેજ –
અહી ક્લિક કરો

વિવિધ સરકારી ભરતી અને વિવિધ સરકારી યોજનાઓ વિશે જાણવા માટે અમારી વેબસાઇટ https://governmentmahiti.com ની મુલાકાત લો.

One thought on “વડોદરા મહાનગરપાલિકા ભરતી 2022 | 8 પાસ ઉમેદવારો ઓનલાઇન અરજી કરો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *